Skip to content

De skal være bedre at være leverandør til biogas

Vi står overfor stor udbygning af grøn biogas til erstatning af de fossile energikilder som i dag anvendes i transport- og energisektoren. Omstillingen som har store perspektiver for samfundet skal lykkes, men en forudsætning for at vi kommer i mål er, at vi sikrer bedre forhold for leverandører og aftagere af biomasse mener Erling Christensen, formand for Landbrugets Biomasseleverandører

Vi har løsningerne klar og flere udviklingsprojekter indenfor biogas tegner lovende for den grønne omstilling der kan være med til at levere på de overordnede klimamålsætninger.

Flere landmandsgrupper rundt i Danmark interesserer sig også for at levere på den dagsorden og ønsker at starte nye biogasanlæg op. Landmandsgrupperne er vi i LBBL i tæt dialog med da de ønsker input og erfaring fra de eksisterede biogasanlæg om hvorledes det opleves at være leverandør og aftager af biomasse.

Vi har her en vigtig opgave som vi skal løse. Vi har fortsat en række steder i landet hvor landmænd ikke er tilfredse med samarbejdet i forhold til biogasanlægget, oplyser Erling Christensen. Det kom tydeligt frem fra en række formænd for leverandørforeninger ved møde sidste uge på Scandic i Kolding.

Opgaven tager vi på os. Vi fra Landbrugets Biomasseleverandører fortsætter vores dialog og forhandlinger med de vigtigste aktører i branchen omkring biogasproduktionen, så vi sikrer leverandørerne gode rammevilkår. Der skal simpelthen ske en væsentlig bedre afregning. Det bliver rigtig dyrt for landbruget når der skal investeres i den grønne omstilling. Pengene skal tjenes op front. Vi skal have valuta for vores bidrag, siger Erling Christensen.

Vi har med biogas et produkt som er det mest åbenlyse til at omstille transporten og energiproduktionen i Danmark – og der ligger et stort potentiale. Så det kræver vi får skabt bedre forhold for leverandørerne, siger Erling Christensen.


Yderligere oplysninger kan fås ved
Formand Erling A. Christensen Tlf. 60 22 66 39

 

Faktaboks:

Videndeling mellem leverandørforeninger er en væsentlig del for LBBL. Hver af de 14 leverandørforeninger med tilsammen 1000 medlemmer fik på møde onsdag den 24. juni på Scandic i Kolding mulighed for at redegøre for deres lokale forhold og arbejdet i egen leverandørforening.

Et sammendrag var

  • Samarbejde med de store energiselskaber og driften på anlæggene er flere steder svær. Flere undrer sig over, at energiselskaber ikke har større interesse i at sikre tilfredse leverandører.
  • Nogle biogasanlæg har dårlig driftsledelse, og det kan også mærkes ude ved leverandørerne i form af dårlig kommunikation om praktiske forhold, som bør fungere.
  • Flere oplever store driftsforandringer på anlæggene, som gør, at den afgassede returgylle varierer væsentligt over året, herunder indhold af tilgængelige næringsstoffer til afgrøderne.
  • Mange eksempler på, at der desværre er indgået lange kontrakter uden betaling og måske ligefrem negativ betaling. Der er medlemmer og landmænd, som er frustrerede, og nogle vil gerne ud af kontrakterne.
  • Landmænd har investeringer og løbende omkostninger på bedriften som følge af at være leverandør. Det gælder fx tilpasning af beholdere, hyppigere udslusning af gylle og vedligeholdelse af kørselsveje.
  • Flere formænd efterspurgte muligheden for at blive godskrevet for CO2 reduktionen på hvor reduktionen reelt hører hjemme.
  • Vi skal sikre os, at en del af støtten ender ude hos leverandørerne, der hvor det sikres, at pengene investeres i den grønne omstilling. Danske penge i danske lommer.
  • Der var enighed om, at vi skal arbejde for væsentlig bedre forhold til leverandører til biogasanlæg. Flere savnede opbakning politisk og rådgivningsmæssigt fra egne organisationer og SEGES.
  • Sikre ”Madspild”, så foder til dyr ikke anvendes som foder i biogasanlæg – det er ikke bæredygtigt.
  • Alle var enige om, at landbruget skal bidrage til den grønne omstilling.

Læs mere om Landbrugets Biomasseleverandører på www.lbbl.dk

Erling Christensen

Hent high res foto

LBBL modtager støtte fra

Back To Top